11.10.12

Ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ Μ. Γιαννακάκη και Γ. Κυρίτση σχετικά με τη μη καταβολή οφειλομένων σε άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένους

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Με την από 18-10-2010 20537/752/Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) εγκρίθηκε η υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ Ειδικού τριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300  ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης  50  θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α).
Στόχος του προγράμματος ήταν  η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 άνεργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εκ των οποίων οι 2.200 με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική απασχόληση.
Ο μεγαλύτερος αριθμός ωφελούμενων, δηλ. 2.080 θέσεις καλύπτεται από άνεργα άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α), ενώ οι υπόλοιπες θέσεις από άνεργα άτομα Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες , άνεργα άτομα Αποφυλακισμένα και από άνεργα Νεαρά Παραβατικά άτομα ή Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ηλικίας 16-21ετών.
Το πρόγραμμα αφορούσε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα καθώς και σε επιχειρήσεις  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, καθώς και στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων  Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α) και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) για την απασχόληση θεραπευτών στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικομανείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Ν.3812/2009 άρθρο 1, περίπτωση στ παρ. 2). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο ΟΑΕΔ καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου με την προϋπόθεση η συγκεκριμένη δαπάνη να μην καλύπτεται από άλλη πηγή χρηματοδότησης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης έχει οριστεί σε τριάντα έξι (36) μήνες, ενώ μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν κάθε τρίμηνο Μισθοδοτικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) και στη συνέχεια εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης.
Συνολικά, η διαδικασία απόδοσης των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα και κατ΄επέκταση η απόδοση τους στους ωφελούμενους απαιτεί τέσσερις (4) μήνες.
Παρά ταύτα από 1/1/2012 και έως σήμερα, δεν έχουν αποδοθεί από τον ΟΑΕΔ οι αντίστοιχες επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα άνεργοι ΑΜΕΑ και άνεργα άτομα που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα και ποιος ο αντίστοιχος αριθμός ωφελουμένων;
2.Ποιο είναι το συνολικό ποσό επιχορήγησης που προβλέπεται από το πρόγραμμα και ποιο μέρος του έχει εκταμιευθεί έως σήμερα;
3.Πότε προτίθεται να προχωρήσει ο ΟΑΕΔ στην εκταμίευση της επιχορήγησης για το διάστημα των εννέα μηνών, δεδομένου ότι πρόκειται για συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες εργασίας;
4.Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον το ζήτημα της τακτικής καταβολής της επιχορήγησης, προκειμένου να μην ξαναβρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα επιβίωσης εκατοντάδες συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;