31.10.12

Ερώτηση της βουλευτού Β' Πειραιά σχετικά με τη μη εφαρμογή οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορία ανθρώπων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Γ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θέμα: «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας, σχετικά με την εμπορία ανθρώπων»

Κύριε Υπουργέ,
Η οιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των ανθρώπων με σκοπό την πώλησή τους και την αποκόμιση κέρδους συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε Δημοκρατικό Πολίτευμα οφείλει να μεριμνά πρωτίστως για την διασφάλιση της ελευθερίας των πολιτών του, καθώς και για την αντιμετώπιση κρουσμάτων εμπορίας ανθρώπων, όπου γίνονται αυτά αντιληπτά.
Στο πλαίσιο της «Στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την υπ’αριθ 2011/36/ΕΕ Οδηγία, σκοπός της οποίας είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κοινή δράση και η  συνεργασία των εταίρων με τρίτες χώρες και με τους αρμόδιους οργανισμούς ούτως ώστε να συγκροτηθεί ένα ενιαίο μέτωπο κατά της εμπορίας ανθρώπων. Οι κεντρικοί άξονες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση εντοπισμού, προστασίας και συνδρομής των θυμάτων, εστιάζοντας κυρίως στα παιδιά, στην ενίσχυση της πρόληψης της εμπορίας και την μείωση της ζήτησής της, στην αύξηση της δίωξης των εμπόρων, στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο και στην βελτιστοποίηση των μεθόδων αντιμετώπισης. Τα κράτη-μέλη έχουν λιγότερο των 6 μηνών περιθώριο για να ενσωματώσουν την εν θέματι οδηγία.
Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διέλευσης και προορισμού ανδρών, γυναικών και παιδιών, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας, ενώ το Ελληνικό Κράτος υστερεί στην υιοθέτηση των ελαχίστων κριτηρίων για την εξάλειψη του εν λόγω φαινομένου. Η χώρα μας οφείλει να διασφαλίσει την αναγνώριση θυμάτων εμπορίας, ώστε να τους προσφέρεται αρωγή, να ορίσει εξειδικευμένους εισαγγελείς και δικαστές ούτως ώστε να επιταχύνει την λήψη αποφάσεων και να αυξήσει τα σχετικά ποσοστά επιτυχίας και να ενδυναμώσει την δίωξη των εμπλεκόμενων.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας;
2.Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ουσιαστική εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων;